Mange bruker lenger tid på å fullføre

Dersom vi flytter måletidspunktet fra fem år til ti år, er det nesten 10 prosentpoeng flere som har fått yrkes- eller studiekompetanse. Av elevene som begynte i 2003, hadde 68 prosent fullført og bestått innen fem år og 78 innen ti.

Ser vi på yrkesfag alene, øker andelen som gjennomfører med 12 prosentpoeng fra fem til ti år. På studieforberedende øker den med 6. Totalt oppnår over 5000 elever og lærlinger yrkeskompetanse eller studiekompetanse i perioden mellom fem og ti år etter at de begynte på videregående. Over 60 prosent av disse er gutter.

At så mange fullfører på et senere tidspunkt, henger sammen med at vi i Norge har gode tilbud for å ta videregående utdanning selv etter at ungdomsretten er brukt opp, blant annet voksenopplæring og privatist-/praksiskandidatordning. Mange av dem som ikke har bestått etter fem/seks år, har et godt grunnlag for å fullføre senere. Noen mangler bare én eller to karakterer, og kan dermed på kort tid oppnå yrkes- eller studiekompetanse. I tillegg er det mange på yrkesfag som fortsatt er i lære seks år etter påbegynt Vg1.

Fakta

Ungdom som har fullført grunnskolen, har rett til tre års sammenhengende videregående opplæring. I noen lærefag er opplæringstiden lenger enn tre år. I slike tilfeller utvides retten til den opplæringstiden som er fastsatt for faget. Denne rettigheten, som ofte betegnes som ungdomsretten, må vanligvis tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år hvis opplæringen blir gitt i bedrift. I tillegg må retten brukes innen utgangen av det året en fyller 24 år.

Figur 2 Fullført og bestått innen fem til ti år etter påbegynt Vg1. 2003-kullet. Prosent.

figur-2-fullfort-og-bestatt-innen-fem-til-ti-ar-etter-pabegynt-vg1-2003-kullet-prosent

Kilde: SSB (Vigo)