Ikke alle har forutsetninger for å oppnå full kompetanse

Ikke alle elever ønsker eller har forutsetninger for å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse. Disse går isteden planlagte løp som gir kompetanse på et lavere nivå. Dette er elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og som ikke skal ha opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Vi sier at disse tar en planlagt grunnkompetanse.

Omtrent 2 prosent av elevene som begynte på videregående i 2007, gikk løp som ga dem en planlagt grunnkompetanse. Dette utgjorde 2700 elever. 1300 av disse hadde omfattende behov for spesialundervisning og fikk ofte undervisning i små grupper eller alene med lærer. I gjennomføringsstatistikken blir disse elevene ikke registrert som «fullført og bestått» til tross for at de kan ha fullført det planlagte løpet sitt. Det er fordi de ikke ender opp med full yrkes- eller studiekompetanse. I figur 3 ser vi et estimat på hvilken betydning det har for andelen som fullfører og består innen ti år, hvis vi ikke tar med elevgruppen med omfattende behov for spesialundervisning.

Figur 3 Fullført og bestått innen ti år, med og uten elever med omfattende behov for spesialundervisning. 2003-kullet. Prosent.

figur-3-fullfort-og-bestatt-innen-ti-ar-med-og-uten-elever-med-omfattende-behov-2003-kullet-prosent

Kilder: SSB / Utdanningsdirektoratet (Vigo)

Vi ser at andelen som gjennomfører øker med 1,5 prosentpoeng. Gruppen med omfattende behov for spesialundervisning påvirker altså gjennomføringsandelen noe, men den har ikke stor betydning for hvor mange vi sier at har falt fra videregående opplæring.