Oslo har flest skoler med over 20 elever per lærer

Det er betydelige forskjeller i lærertetthet mellom kommunene. Hovedmønsteret er at små kommuner har færre elever per lærer enn store kommuner, men også mellom de ti største kommunene ser vi klare forskjeller. Oslo skiller seg ut med den høyeste andelen skoler med over 20 elever per lærer på 1.-4.trinn (figur 4).

Figur 4 Antall elever per lærer i ordinær undervisning 1.-4. trinn i kommunale grunnskoler i de 10 største kommunene i Norge

figur-4-antall-elever-per-laerer-i-ordinaer-undervisning-1-4-trinn-i-kommunale-grunnskoler-i-de-10-storste-kommunene-i-norge

Både demografi, økonomi og politiske prioriteringer kan forklare forskjellene mellom de ti største kommunene. For eksempel har noen kommuner opplevd befolkningsvekst som går raskere enn planlegging av nye skolebygg. I Oslo og Drammen har antall grunnskoleelever økt med henholdsvis 29 og 20 prosent siden 2001-02.

I 2001-02 hadde to prosent av grunnskolene i Oslo over 20 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn. Skoleåret 2016-17 har andelen økt til over 50 prosent. I Kristiansand og Drammen hadde ingen av skolene mer enn 20 elever per lærer i gjennomsnitt (ordinær undervisning) i 2001-02, men i dag er andelen betydelig.