Hvor mange flere lærere trenger vi for å oppfylle en nasjonal lærernorm?

En del av debatten i norsk skole i dag handler om lærernorm. Et av forslagene er maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og maks 20 elever fra 5. -10. trinn.

En slik lærernorm vil kreve en økning i lærerressurser. Dersom vi forutsetter en lærertetthet i ordinær undervisning på maks 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn, kan det være behov for nærmere 3000 ekstra årsverk på 1.-10. trinn3. Det forutsetter at dagens elevtall er stabilt. Statistisk sentralbyrå venter at elevtallet vil øke med 3 prosent frem mot 2025, noe som betyr at behovet for flere lærere vil bli enda større.


3 Beregningen forutsetter at det ikke er en omfordeling av ressurser innad i kommunen, men noe omfordeling mellom 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn innad på den enkelte skole. Beregningen omfatter alle grunnskoler, også friskoler.