Figur 1 Kompetanseoppnåelse innen fem/seks år. 2007-kullet. Prosent.

figur_1

Kilde: SSB (Vigo)